தோட்டத்தில் மேயுது வெள்ளைப் பசு-அங்கே
துள்ளிக் குதிக்குது கன்றுக்குட்டி,
அம்மா என்குது வெள்ளைப்பசு-உடன்
அண்டையில் ஓடுது கன்றுக்குட்டி
நாவால் நக்குது வெள்ளைப்பசு- பாலை
நன்றாய் குடிக்குது கன்றுக்குட்டி
முத்தம் கொடுக்குது வெள்ளைப்பசு-மடி
முட்டிக் குடிக்குது கன்றுக்குட்டி

Print Friendly, PDF & Email