நிலா நிலா ஓடி வா
நில்லாமல் ஓடி வா
மலை மேலே ஏறி வா
மல்லிகைப் பூ கொண்டு வா
பட்டம் போல பறந்து வா
பம்பரம் போல் சுற்றி வா.

Print Friendly, PDF & Email