காட்டிலிருந்து புலி ஒன்று வழி தவறி ஒரு கார்ப்பரேட்
கம்பெனியின் ரெஸ்ட் ரூம்புக்குள்
நுழைந்துவிட்டது.

பதட்டத்துடன் இருந்த
அந்த புலி டாய்லெட்டின் ஓர் இருட்டு மூலையில் பதுங்கிக்கொண்டது.