ஒரு கிழப்புலி, பலவீனத்தால் ஆகாரத்துக்கு வேட்டையாட முடியவில்லை.
ஏரிக்கரையில் தர்ப்பைப் புல்லைக் கையில் வைத்துக் கொண்டு எவனாவது வருகிறானா என்று பார்த்தவாறு அமர்ந்திருந்தது.

அந்த நேரம்பார்த்து ஒரு பிராமணன் அந்த வழியாக வந்தான்.